Algemene Voorwaarden

Hans Kik Copy & Concept NL Hans Kik Copy & Concept NL Algemene Voorwaarden

Hans Kik Copy & Concept NL, Hoekendaal 9, 5737 EN Lieshout

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, orderbevestiging, aangenomen opdracht en elke andere overeenkomst, hierna samengevat te noemen: overeenkomst, van Hans Kik Copy & Concept NL, ongeacht anders luidende bepalingen in eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Offertes

2.1 Offertes en/of andere prijsopgaven van Hans Kik Copy & Concept NL zijn altijd vrijblijvend.

2.2 De genoemde prijzen zijn exclusief BTW, reis- en andere onkosten alsook kosten derden, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

Artikel 3. Bevestigingen

3.1 De overeenkomst dient door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd c.q. geaccordeerd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee in stemt dat Hans Kik Copy & Concept NL begint met het uitvoeren van een overeenkomst, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere afspraken en bedingen zijn voor Hans Kik Copy & Concept NL pas bindend wanneer deze schriftelijk door Hans Kik Copy & Concept NL zijn bevestigd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Hans Kik Copy & Concept NL zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van opdrachtgever te behartigen en te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.

4.2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Hans Kik Copy & Concept NL mogelijk te maken, onder andere door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

4.3 Hans Kik Copy & Concept NL heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, als dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig is, dit ter exclusieve beoordeling van Hans Kik Copy & Concept NL.

4.4 Als Hans Kik Copy & Concept NL op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.

4.5 Als bij de uitvoering van de overeenkomst Hans Kik Copy & Concept NL op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever goederen of diensten van derden betrekt, dan gebeurt zulks voor risico en rekening van de opdrachtgever en zullen de eventuele Algemene Voorwaarden van de toeleverancier ook gelden jegens de opdrachtgever.

4.6 Alvorens tot productie, verveelvoudiging, openbaarmaking of levering aan derden wordt overgegaan dienen partijen elkaar redelijkerwijs in de gelegenheid te stellen de laatste versie van alles wat in het kader van de overeenkomst door Hans Kik Copy & Concept NL is geleverd te controleren en goed te keuren. De opdrachtgever dient zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. Als de opdrachtgever nalaat zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen, echter overgaat tot productie, verveelvoudiging, openbaarmaking of levering aan derden is elke aansprakelijkheid ten opzichte van Hans Kik Copy & Concept NL uitgesloten.

4.7 Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Hans Kik Copy & Concept NL uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.8 Elke door Hans Kik Copy & Concept NL opgegeven termijn voor het volbrengen van een overeenkomst heeft een indicatieve strekking en is nooit een fatale termijn. Als overschrijding dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. Hans Kik Copy & Concept NL is eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Hans Kik Copy & Concept NL bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

4.9 Hans Kik Copy & Concept NL is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, als nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: werkstaking, ziekte, het niet voldoen door toeleveranciers aan hun verplichtingen, brand, explosie, wateroverlast, overlast door derden veroorzaakt, het uitvallen van water-, gas- of elektriciteitsvoorziening. De leveringstermijn wordt bij overmacht verlengd met de duur van de overmacht. Als de leveringstermijn met meer dan 30 dagen wordt verlengd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Als Hans Kik Copy & Concept NL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is Hans Kik Copy & Concept NL gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

4.10 Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van opdrachtgever voldoen aan de wettelijke en/of andere legale eisen en/of geldende normen behoren niet tot de overeenkomst.

4.11 In- en uitlading en vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.12 Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen alle redelijkerwijze aanwezig te achten risico’s, die ontstaan door verplichtingen voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5. Eigendomsrechten en gebruik

5.1 Alle uit de overeenkomst voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, komen toe aan Hans Kik Copy & Concept NL. De opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten.

5.2 Alle in het kader van de overeenkomst door Hans Kik Copy & Concept NL tot stand gebrachte teksten, concepten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, films en andere materialen en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Hans Kik Copy & Concept NL.

5.3 Alle door Hans Kik Copy & Concept NL geleverde stukken, waaronder welke genoemd worden in paragraaf 5.2, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Hans Kik Copy & Concept NL niet gerechtigd het geleverde te hergebruiken of anders, dan wel ruimer, te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het geleverde waarvoor geen toestemming is gegeven, komt Hans Kik Copy & Concept NL, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van vijfhonderd euro.

5.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Hans Kik Copy & Concept NL wijzigingen in het geleverde aan te brengen of door anderen te laten aanbrengen.

5.5 Hans Kik Copy & Concept NL heeft de vrijheid om het geleverde te gebruiken voor de eigen publiciteit of promotie.

5.6 Tot de overeenkomst behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

Artikel 6 Honorarium

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook alle kosten die Hans Kik Copy & Concept NL voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Als vooraf geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal gefactureerd worden op grond van het aantal bestede uren en een voor de opdracht overeengekomen uurtarief. Als voor de opdracht geen specifiek uurtarief wordt overeengekomen, is Hans Kik Copy & Concept NL gerechtigd een uurtarief van euro 90,- (exclusief BTW) te berekenen.

6.3 Als Hans Kik Copy & Concept NL door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen of door een gewijzigde danwel onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Betalingen dienen zonder opschorting, korting of verrekening plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Als na het verstrijken van deze termijn door Hans Kik Copy & Concept NL nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in gebreke en is hij een direct opeisbare rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Hans Kik Copy & Concept NL gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, wanneer Hans Kik Copy & Concept NL als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van euro 90,-. Een en ander geldt ook bij een faillissement of surséance.

7.2 Hans Kik Copy & Concept NL heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte onkosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

7.3 Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken.

Artikel 8. Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever om welke reden dan ook een overeenkomst schriftelijk opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding ten bedrage van 50% van de niet afgenomen dienstverlening, het honorarium en de reeds gemaakte kosten te betalen.

8.2 Het gestelde in het vorige lid geldt ook als de overeenkomst door Hans Kik Copy & Concept NL wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever.

8.3 Zowel Hans Kik Copy & Concept NL als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van een van de partijen. De betaling van het reeds uitgevoerde is dan direct opeisbaar.

8.4 Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het aan hem ter beschikking gestelde te gebruiken.

Artikel 9 Garanties en vrijwaringen

9.1 Hans Kik Copy & Concept NL garandeert dat het geleverde door of vanwege Hans Kik Copy & Concept NL conform de overeenkomst is gemaakt en dat, als er auteursrecht op rust, Hans Kik Copy & Concept NL geldt als de maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken, tenzij Hans Kik Copy & Concept NL anders aangeeft.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart Hans Kik Copy & Concept NL of de door Hans Kik Copy & Concept NL bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Hans Kik Copy & Concept NL voor afspraken met betrekking tot de rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Hans Kik Copy & Concept NL kan niet aansprakelijk worden gesteld: voor gebreken in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld; misverstanden of gebreken ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst, als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen; fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden; gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven door toeleveranciers; gebreken of onvolkomenheden in het door Hans Kik Copy & Concept NL geleverde, als de opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.6 schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven of heeft nagelaten schriftelijk het geleverde af te keuren, waarbij een termijn geldt van 5 werkdagen.

10.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Hans Kik Copy & Concept NL, is de aansprakelijkheid van Hans Kik Copy & Concept NL voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium of de door Hans Kik Copy & Concept NL gefactureerde en factureerbare bedragen.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Hans Kik Copy & Concept NL voor enige andere vorm van schade dan zoals gesteld in artikel 10.2 is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5 Na het voltooien van de opdracht heeft Hans Kik Copy & Concept NL geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en/of gegevens.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande goedkeuring enig recht uit een met Hans Kik Copy & Concept NL gesloten overeenkomst over te dragen.

11.2 Op de overeenkomst tussen Hans Kik Copy & Concept NL en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hans Kik Copy & Concept NL is gevestigd.

11.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals die gold bij het totstandkoming van de overeenkomst.